top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst

Toepassing van de voorwaarden Alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Blooming Label geschieden onder deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen of een bestelling te accepteren, onderwerpt u zich aan deze Algemene Voorwaarden. Op deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij de overeenkomst tot wijziging schriftelijk is vastgelegd en of is overeengekomen door Blooming Label. Dit heeft geen enkele invloed op de overige toepasselijke voorwaarden van het contract. Blooming Label kan al zijn rechten toewijzen of overdragen of al zijn verplichtingen onder deze voorwaarden uitbesteden. Deze voorwaarden respecteren de wettelijke rechten van consumenten die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst.

Retourbeleid - Als u een artikel wilt retourneren, hebben we binnen 14 dagen na ontvangst van uw goederen een e-mail met uw redenen nodig. Wij accepteren alleen retourzendingen op voorwaarde dat de volledige verzendkosten zijn betaald. Verder moeten de producten in perfecte staat zijn, ongebruikt, met de originele verpakking en eventueel voorzien van originele labels. Na ontvangst van de retourzending zal Blooming Label het verschuldigde bedrag retourneren via elektronisch bankieren (binnen maximaal 3 werkdagen). Blooming Label kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor pakketten die tijdens het transport verloren of gestolen zijn.

Speciale aanbiedingen - Speciale aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en / of acties. Alle aanbiedingen en overeenkomsten met Blooming Label zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Blooming Label behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met name wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften verplicht is of het gedrag van leveranciers van Blooming Label daar aanleiding toe geeft. Een contract tussen jou en Blooming Label komt pas tot stand na acceptatie en bevestiging van een bestelling door Blooming Label. Blooming Label behoudt zich het recht voor om bepaalde voorwaarden met betrekking tot uw bestelling te weigeren en te bedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In het onwaarschijnlijke geval dat een bestelling wordt geweigerd, laat Blooming Label dit binnen tien (10) werkdagen na bevestiging van je bestelling weten.

Prijzen - Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen voor de aangeboden producten en diensten in Euro's en inclusief 21% BTW. De kosten van verpakking, verzending alsmede eventuele heffingen of belastingen geheven over de aangeboden producten zijn voor rekening van Blooming Label, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kortingen worden geacht te zijn verleend per bestelling. Eerdere kortingen zijn op geen enkele manier bindend voor Blooming Label. Blooming Label biedt alleen betalingsmogelijkheden via bankoverschrijving / elektronisch bankieren op de Blooming Label-rekening. Als u afziet van het doen van de vereiste betaling, behoudt Blooming Label zich het recht voor om het contract en de daaropvolgende bepalingen daarvan te ontbinden of te beëindigen.

Levering - Alle datums die door Blooming Label voor levering worden opgegeven, zijn slechts geschatte leverdata. Verlengde leveringstermijnen geven geen recht op schadevergoeding, noch het recht de overeenkomst te ontbinden of te ontbinden, tenzij de goederen niet beschikbaar zullen zijn gedurende een redelijk geachte tijd. Voor zover verlengde levering mogelijk wordt geacht, zal Blooming Label alles in het werk stellen om haar verplichtingen inzake leveringstijden na te komen.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten - Je moet de intellectuele en eigendomsrechten die rusten op de producten van Blooming Label volledig en onvoorwaardelijk respecteren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank - Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, inclusief de voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden behandeld door de Nederlandse rechter en zijn rechterlijke macht.

Disclaimer - De inhoud van deze site is het copyright van Blooming Label. Het is niet toegestaan ​​deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Blooming Label en het is evenmin toegestaan ​​deze site te framen. De informatie op deze site is onderhevig aan verandering en kan zonder voorafgaande kennisgeving door Blooming Label worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

 

Overeenkomst

Artikel 1 - Definities

AVG - De algemene verordening gegevensbescherming.

Betrokkenen - Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt op basis van deze verwerkersovereenkomst; betrokken partijen in de zin van de AVG.

Overeenkomst - Deze verwerkersovereenkomst, die tussen Partijen geldt.

Partijen - De naam van Verwerker en Verantwoordelijke samen.

Persoonsgegevens - Gegevens waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bedoeld in de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke - U, die onze service als gebruiker gebruikt en ons daarom persoonsgegevens van de Betrokkenen verstrekt. De verwerkingsverantwoordelijke is ook de 'verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van de AVG. Verwerker - Wij, Blooming Label, KvK-nummer 75441853 als verwerker van de persoonsgegevens die de Verantwoordelijke aan ons verstrekt. Subverwerkers - Verwerkers die door de hoofdverwerker worden ingeschakeld om bepaalde persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de Verantwoordelijke.

Artikel 2 - Achtergrond

De Verwerkingsverantwoordelijke treedt op als 'verwerkingsverantwoordelijke' (ook wel: verwerkingsverantwoordelijke) in de zin van de AVG. Dit betekent dat Verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en dat Verantwoordelijke de persoonsgegevens voor zijn eigen doeleinden gebruikt. Verwerker treedt op als 'verwerker' in de zin van de AVG. Dit betekent dat Verwerker de door Verantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met schriftelijke instructies van Verantwoordelijke zoals beschreven in deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

Artikel 3 - Verwerking van persoonsgegevens

Verwerker zal bij de uitvoering van de Opdracht zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies van de Verantwoordelijke, in overeenstemming met zijn schriftelijke instructies en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de voorschriften in de AVG. Verwerker verwerkt de persoonsgegevens niet voor een ander doel dan zoals bepaald door Verantwoordelijke. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor het verwerken van de persoonsgegevens. Verwerker garandeert dat personen die onder zijn gezag handelen de persoonsgegevens alleen op een rechtmatige manier en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de AVG zullen verwerken. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker aan Verantwoordelijke informatie verstrekken over de (beveiligings) maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de verplichtingen uit de AVG, deze Overeenkomst en de overige instructies van Verantwoordelijke.

Artikel 4 - Garantieverantwoordelijkheid

Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkenen, zoals bedoeld in deze overeenkomst, niet onrechtmatig is en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken hieromtrent.

Artikel 5 - Doorgifte van persoonsgegevens

Verwerker verwerkt in beginsel de persoonsgegevens binnen de Europese Unie en in landen daarbuiten die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau bieden. Verwerker geeft de persoonsgegevens alleen door aan landen zonder adequaatheidsbesluit, indien dit in overeenstemming is met de bepalingen van de AVG. Indien voor deze doorgifte toestemming nodig is van de betrokken Partijen, zorgt Verantwoordelijke ervoor dat deze toestemming wordt verkregen. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke vooraf informeren over een verwerking buiten de in lid 1 genoemde landen, tenzij dit wettelijk verboden is.

Artikel 6 - Beveiligingsmaatregelen

Verwerker zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend niveau van beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Verwerker neemt in ieder geval de volgende maatregelen: - Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie of vergelijkbare technologie - Back-ups van de persoonsgegevens om deze tijdig te herstellen voor fysieke of technische incidenten. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke voorzien van alle beschikbare informatie om Verantwoordelijke te helpen bij het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen, audits en inspecties mogelijk te maken en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uit te voeren.

Artikel 7 - Beveiligingsincidenten

Verwerker zal diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens of enige andere vorm van datalek zo spoedig mogelijk melden aan Verantwoordelijke. Deze melding bevat, waar mogelijk, in ieder geval het volgende: de aard van de inbreuk, de categorieën en omvang van de betreffende persoonsgegevens, de waarschijnlijke gevolgen van het datalek, de door Verwerker genomen maatregelen en het aanspreekpunt waar Verantwoordelijke kan meer informatie krijgen. Verwerker zal waar nodig alle medewerking verlenen aan het goed informeren van de betrokken autoriteiten en betrokkenen over dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken. Daarnaast zal Verwerker volledig meewerken aan het uitvoeren van risicobeoordelingen, het analyseren van de oorzaak, het identificeren van benodigde corrigerende maatregelen en het implementeren hiervan.

Artikel 8 - Duur en beëindiging

Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de samenwerking tussen Partijen. De Verwerkersovereenkomst mag niet tussentijds worden opgezegd en kan alleen met wederzijds goedvinden door Partijen worden gewijzigd. Verwerker zal zijn volledige medewerking verlenen aan het aanpassen en aanpassen van deze Verwerkersovereenkomst in geval van nieuwe privacywetgeving. Indien deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden, dienen Partijen zich te blijven houden aan de bepalingen van deze Overeenkomst inzake vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, vrijwaring en alle andere bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst voort te duren. Indien deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden, zal Verwerker alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, op zijn verzoek op basis van deze Overeenkomst aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren. Verantwoordelijke dient dit verzoek binnen drie maanden door te geven aan Verwerker. Na deze periode zal Verwerker alle gegevens die hij op grond van deze Overeenkomst bewaart (inclusief eventuele kopieën daarvan) veilig verwijderen of vernietigen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is de gegevens voor een langere periode te bewaren.

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid en vertrouwelijkheid

Verwerker zal alle (persoons) gegevens en overige gegevens die hij van Verantwoordelijke ontvangt vertrouwelijk behandelen. Verwerker beperkt de toegang tot deze gegevens tot personen werkzaam voor Verwerker die ten behoeve van Verantwoordelijke toegang nodig hebben tot het correct uitvoeren van de verwerking. Op alle persoonsgegevens die Verwerker op basis van deze Overeenkomst ontvangt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Alle personen in dienst van of ten behoeve van Verwerker, alsmede Verwerker zelf, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens. Verwerker zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen of openbaar maken zonder toestemming van Verantwoordelijke.

Artikel 10 - Rechten van betrokkenen

Verwerker zal Verantwoordelijke assisteren bij het vervullen van de verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke om te reageren op verzoeken van Betrokkenen, zoals het recht op inzage, rectificatie en wijziging van gegevens. Indien Verwerker een verzoek ontvangt van een derde partij om op grond van een vermeende (wettelijke) verplichting inzage te geven in de persoonsgegevens, zal hij Verwerkingsverantwoordelijke eerst schriftelijk informeren voordat hij die derde toegang geeft tot de persoonsgegevens, dus dat Verwerkingsverantwoordelijke dit verzoek van de derde kan beoordelen.

Artikel 11 - Personen werkzaam onder gezag Verwerker

De verplichtingen van Verwerker die voortvloeien uit deze Overeenkomst gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder maar niet beperkt tot medewerkers.

Artikel 12 - Subverwerkers

Verwerker kan bij de verwerking van de persoonsgegevens externe partijen inschakelen. Verwerker heeft de verwerking van de persoonsgegevens (gedeeltelijk) uitbesteed aan de volgende Subverwerkers: Wix, Strato, Google, Stripe, PayPal, Adyen, Rabobank, StarshipIT, DHLExpress, PostNL. Verwerker kan nieuwe Subverwerkers inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker zal Verantwoordelijke op de hoogte stellen van de toevoeging of vervanging van Subverwerkers, waarbij Verantwoordelijke in de gelegenheid wordt gesteld bezwaar te maken. De Verwerkingsverantwoordelijke kan ook een overzicht opvragen van alle ingeschakelde Subprocessors.

Artikel 13 - Vrijwaring

Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (of andere gegevens) die Verantwoordelijke partij deelt met Verwerker. Verantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor aanspraken van derden of boetes die door de Autoriteit Persoonsgegevens worden opgelegd vanwege de overdracht van deze gegevens. Verwerker is alleen aansprakelijk voor directe schade van Verantwoordelijke, die direct en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Verwerker. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verwerker.

Artikel 14 - Ongeldigheid

Als een deel van deze overeenkomst vernietigbaar is, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige gedeelte wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 15 - Slotbepaling

Alleen schriftelijke wijzigingen in deze overeenkomst zijn geldig. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

bottom of page